Bize Ulaşın

+90 216 445 23 23

Dil Seçiniz

  • Türkçe
  • English
 

Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Ek Protokol

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR EK PROTOKOL

 

İşbu ek protokol, Inforte Bilişim Anonim Şirketi (Bundan sonra “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.) ile ………………………………(Bundan sonra “Veri İşleyen” olarak anılacaktır.) arasında imzalanan sözleşmelere ek olmak üzere birlikte düzenlenmiştir.

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

 

Madde 1. Protokolün Konusu

 

İşbu protokolün konusu, Veri İşleyen’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararları doğrultusunda kişisel verilere ilişkin yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

Madde 2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na İlişkin Hükümler:

i. Taraflardan her biri, işbu Sözleşme uyarınca, birbirleri arasında aktarılan kişisel verileri, 6698 sayılı KVKK’da öngörülen temel ilke ve işleme şartlarına uygun şekilde işleyeceğini kabul ve taahhüt eder.

ii. Veri işleyen şirket, veri sorumlusu şirket tarafından paylaşılan kişisel verileri, söz konusu kişisel verinin işlenmesine dayanak mevzuat ve düzenlemelerde öngörülen süre boyunca ve nihayetinde işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca 6698 sayılı KVKK’na uygun şekilde muhafaza edecektir. İlgili mevzuat ve düzenlemelerde belirtilen sürelerin ve işleme amacının ortadan kalkmasının ardından, veri işleyen şirket, işlemiş olduğu tüm kişisel verileri, veri sorumlusuna tamamen devredecek ve asıl ile tüm yedeklerini fiziki ve elektronik tüm sistemlerinde imha edecektir. İşbu imhaya ilişkin prosedür veri işleyen şirket tarafından yürütülecek ve veri sorumlusuna imha raporu yazılı halde iletilecektir.

iii. Veri işleyen şirket, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak çalışanlarının işbu sözleşmede yer alan tüm yükümlülüklere uygun davranacağını bizzat taahhüt edecek ve çalışanlarından işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklere uygun davranacaklarına ilişkin taahhüt alacaktır.

iv. Veri işleyen şirket, söz konusu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak alt işveren, taşeron veya başkaca bir veri işleyen çalıştırması durumunda; önceden veri sorumlusuna yazılı bilgi verecek ve söz konusu kişisel veriler için işbu sözleşmede yazan tüm yükümlülüklerin sağlanacağını, alt veri işleme faaliyeti açısından da bizzat taahhüt edecek ve çalıştırdığı alt işveren, taşeron veya başkaca veri işleyenlerden taahhüt alacaktır. Söz konusu alt veri işleme faaliyetinden, işbu sözleşmede yazan tüm hükümler doğrultusunda işbu sözleşmenin tarafı veri işleyen şirket sorumlu olacaktır.

v. Veri işleyen şirket, 6698 sayılı KVKK’da öngörülen şekilde teknik ve idari tedbirleri alarak işlediği kişisel verilerin güvenliğini sağlayacak ve herhangi bir veri ihlali yaşanması durumunda bu durumu derhal veri sorumlusuna yazılı olarak iletecektir.

vi. Veri işleyen şirket, işbu Sözleşme gereği işlediği kişisel verileri, gizli bilgi olarak kabul edip süresiz olarak ifşa etmemek, paylaşmamak, açıklamamak ve belirtilen amaçlar ve süreler dışında işlememek ve kullanmamakla yükümlü olacaklardır.

vii. Veri işleyen şirket; veri sorumlusu şirketin işbu sözleşme konusu ve kapsamı ile sınırlı olarak, söz konusu kişisel verilerin işlenmesi bakımından dilediği zaman denetim yapma, rapor ve prosedürleri kontrol etme hakkına sahip olduğunu kabul eder. Veri sorumlusu şirketin işbu hususta gördüğü bir eksiklik ve/veya aksaklık olması halinde, veri işleyen şirket, derhal gereklilikleri yerine getireceğini taahhüt eder.

viii. Veri işleyen şirket kendi çalışanlarının veya alt işverenlik ilişkisi içerisinde hizmet alınan taşeron çalışanlarının, Veri sorumlusu şirket adına elde bulundurdukları kişisel verilerin güvenliğini sağlamalarından sorumludur. Veri işleyen şirket, işbu kapsamda kendi çalışanlarının veya alt işverenlik ilişkisi çerçevesinde hizmet aldığı taşeron çalışanlarının neden olduğu zararların tazmininden sorumlu olduğunu, işbu kapsamda Veri sorumlusu şirket adına doğan her türlü zararın tamamını nakden ve derhal ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

ix. Veri işleyen şirketin işbu sözleşmeye veya yürürlükteki mevzuata aykırı davranmasından dolayı ya da veri işleyen şirketin çalışan, alt işveren, taşeron ya da iş ortaklarından veya veri işleyen şirket tarafından kişisel veri gönderilen üçüncü kişi taraflardan kaynaklanan sebeplerle veri sorumlusu şirketin karşılaşacağı hukuki, idari ve cezai yaptırımlar için veri sorumlusu şirketin Veri işleyen şirkete rücu hakkı saklıdır. Veri işleyen şirket bu nedenlerle veri sorumlusu şirketin talepte bulunması halinde, veri sorumlusu şirketinin uğradığı doğrudan ve dolaylı zararları derhal, nakden ve tamamen veri sorumlusu şirkete ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

Madde 3. Diğer Hükümler

 

i. İşbu Ek Protokol ile hüküm altına alınmamış olan Taraflar’ın her türlü hak ve yükümlülükleri Sözleşme ile hükme bağlandığı şekilde geçerliliğini korumakta olup Taraflar bu hususta anlaşmışlardır.
ii. İşbu Ek Protokol’de bahsi geçmeyen konularda Sözleşme şart ve hükümleri aynen geçerli olacak ve uygulanacaktır. İşbu protokol, Taraflarca 2 (iki) nüsha olarak ……………………………………… tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.